Cam Kết Bảo Trợ Thị Thực Và Nhập Cư

Cập nhật ngày 11/15/2023

Bản cam kết bảo trợ là một cách để công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm tài chính đối với công dân nước ngoài đang nhập cư hoặc xin thị thực không định cư. Có hai mẫu đơn cần được sử dụng để làm điều này, cả hai đơn đều có thể được Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) cung cấp. Người chịu trách nhiệm tài chính được gọi là người bảo trợ. Ngoài ra, người bảo trợ phải có khả năng chứng minh rằng họ đủ khả năng tài chính để bảo trợ. Chúng ta hãy cùng xem xét hai mẫu đơn được sử dụng trong bản cam kết bảo trợ thị thực không định cư và bản cam kết bảo trợ nhập cư hay còn gọi là thị thực nhập cư.

Affidavit of Support

Mẫu đơn I-134 Cam kết bảo trợ thị thực

Mẫu đơn I-134 Cam kết bảo trợ được sử dụng cho những người muốn nhập cảnh bằng thị thực không định cư, bao gồm thị thực du lịch (thị thực B) dành cho người đó để tạm thời nhập cảnh vào Hoa Kỳ để du lịch hoặc điều trị y tế. Thị thực B1 đa số được sử dụng cho mục đích kinh doanh, còn thị thực B2 được sử dụng cho du lịch. Một loại thị thực không đinh cư khác thường được sử dụng là thị thực K1, cho phép người nước ngoài vào Hoa Kỳ để kết hôn với hôn phu/hôn thê là công dân Hoa Kỳ. Đây thường được gọi là thị thực cho hôn phu/hôn thê.

Mục đích của bản cam kết bảo trợ này là để bảo trợ cho người nộp đơn xin thị thực không định cư và cho biết người nộp đơn sẽ không trở thành gánh nặng xã hội khi ở Hoa Kỳ. Trên thực tế, I-134 là mẫu đơn bắt buộc đối với tất cả những người nộp đơn xin thị thực K1 nhưng nó không bắt buộc đối với đương đơn xin các loại thị thực không định cư khác bao gồm B1/B2 nếu họ có thể chứng minh rằng họ có đủ tiền để hỗ trợ thời gian tạm trú tại Hoa Kỳ.

Với DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị chuẩn bị hồ sơ đăng ký thị thực K1 hoàn chỉnh cho hôn phu/hôn thê người nước ngoài của quý vị. Quý vị cần chỉ trả lời một số câu hỏi đơn giản và tải lên tài liệu được tùy chỉnh cho quý vị. Sau đó chúng tôi lo phần còn lại. Làm hồ sơ ngay.

Mẫu đơn I-134

Một điều quý vị cần nhớ khi nộp mẫu đơn I-134 là quý vị phải ký tên đầy đủ vào mẫu đơn. Đơn được ký để chấp nhận chịu phạt nếu khai man. Do đó, mẫu đơn không cần phải có chữ ký của công chứng viên hoặc phải có chữ ký của quý vị được công chứng viên chứng nhận.

Yêu cầu về thu nhập và/hoặc tài sản theo mẫu đơn I-134

Yêu cầu về thu nhập và/hoặc tài sản theo mẫu đơn I-134 là theo 100% mức chuẩn nghèo. Những mức chuẩn nghèo này được ban hành bởi Bộ An ninh Nội địa và USCIS. Nếu sử dụng tài sản để đáp ứng yêu cầu bảo trợ thì phải chứng minh giá trị tiền mặt ròng của tài sản phải bằng năm lần mức chênh lệch giữa thu nhập của người bảo trợ và 100% mức chuẩn nghèo dành cho quy mô hộ gia đình.

Yêu cầu bổ sung để gửi mẫu đơn I-134

Điều quan trọng là chỉ nộp bản sao của các tài liệu cần thiết trừ khi được yêu cầu nộp bản gốc. Nếu quý vị phải dịch tài liệu có ngôn ngữ khác tiếng Anh và gửi kèm bản dịch có chứng nhận của người dịch rằng tài liệu dịch là chính xác và đầy đủ.

Một số ví dụ về các tài liệu đi kèm là:

  • Bản sao kê có chữ ký của nhân viên ngân hàng cho biết thời điểm mở tài khoản, số dư trong tài khoản và tổng số tiền đã gửi trong năm qua.
  • Bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang đã nộp gần nhất, hoặc bản ghi tờ khai thuế liên bang có thể lấy từ trang web của IRS.
  • Thư xác minh việc làm được chủ lao động của người bảo trợ ký tên trên tiêu đề thư cho biết bản chất công việc của người bảo trợ và ngày họ bắt đầu làm việc. Chủ lao động cũng phải cho biết công việc đó là lâu dài hay tạm thời.

Mẫu đơn I-864 Cam kết bảo trợ Nhập cư

Bản cam kết này là hợp đồng giữa người bảo trợ và Chính phủ Hoa Kỳ. Người bảo trợ sử dụng bản cam kết này để cho thấy họ có đầy đủ các phương tiện hỗ trợ tài chính và tuyên bố họ đồng ý hỗ trợ người nhập cư để đảm bảo rằng họ không có khả năng trở thành gánh nặng xã hội. Người bảo trợ sẽ sử dụng nguồn tài chính của riêng họ để hỗ trợ cho cá nhân được bảo trợ khi họ trở thành thường trú nhân hợp pháp. Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý. Nếu người nhập cư được bảo trợ nhận bất kỳ trợ cấp xã hội nào trong thời gian được bảo trợ, chính phủ Hoa Kỳ có quyền kiện người bảo trợ và nhận bồi thường do vi phạm hợp đồng.

Ai phải nộp đơn I-864 cam kết bảo trợ?

Nói chung, tất cả các đương đơn nhập cư theo diện gia đình phải nộp đơn I-864 cam kết bảo trợ. Đơn bao gồm những cá nhân sau đây và tất cả vợ/chồng, cha mẹ và con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ.

  • Ưu tiên hàng đầu là con trai hoặc con gái từ 21 tuổi trở lên của công dân Hoa Kỳ. Và con chưa lập gia đình của họ dưới 21 tuổi.
  • Ưu tiên thứ hai bao gồm vợ/chồng của thường trú nhân và con trai và con gái chưa lập gia đình của thường trú nhân, và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của những người con trai và con gái đó.
  • Ưu tiên thứ ba bao gồm con gái và con trai của công dân Hoa Kỳ đã kết hôn, ngoài ra còn bao gồm vợ/chồng và con chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi.
  • Ưu tiên thứ tư bao gồm anh chị em của một công dân Hoa Kỳ và vợ/chồng hoặc con chưa kết hôn của họ dưới 21 tuổi.

Một số đương đơn đăng ký nhập cư diện việc làm cũng được yêu cầu nộp đơn I-864 chỉ trong trường hợp khi một người thân là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp nộp đơn bảo trợ nhập cư hoặc người thân đó có từ năm phần trăm trở lên quyền sở hữu đối với pháp nhân đã nộp đơn bảo trợ nhập cư.

Tại DYgreencard.com, chúng tôi có thể giúp quý vị xử lý nhiều loại đơn, như đơn I-485 điều chỉnh tình trạng để đăng ký thẻ xanh, đơn bảo lãnh định cư I-130 cho vợ/chồng (bất kể quý vị là công dân Hoa Kỳ hay chủ thẻ xanh), cha mẹ, con hoặc anh chị em, và nhiều loại đơn khác. Tất cả những gì quý vị cần làm là trả lời trực tuyến vài câu hỏi đơn giản và gửi tài liệu hỗ trợ lên nền tảng của chúng tôi. Sau đó chúng tôi lo nốt phần còn lại. 

Một số cá nhân không bắt buộc nộp đơn I-864

Một số đơn thỉnh cầu nêu trên sẽ không phải nộp đơn I-864 cam kết bảo trợ. Điều này bao gồm:

  • Họ là những người có thể chứng minh rằng họ đã làm việc được 40 quý đủ tiêu chuẩn theo Đạo luật An sinh Xã hội.
  • Họ là con của một công dân Hoa Kỳ đã được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách thường trú nhân sau hoặc vào ngày 27 tháng 2 năm 2001. Cá nhân này sẽ tự động được cấp quốc tịch.

Yêu cầu về thu nhập và/hoặc tài sản theo mẫu đơn I-864

Thu nhập của người bảo trợ ít nhất phải bằng 125% mức chuẩn nghèo của HHS. Tuy nhiên, đối với những người bảo trợ đang tại ngũ và đang bảo trợ cho vợ/chồng và/hoặc con của họ, yêu cầu thu nhập là 100% mức chuẩn nghèo. Người bảo trợ có thể sử dụng tài sản của họ để đáp ứng yêu cầu bảo trợ nếu thu nhập của họ không đủ. Việc tính toán số thu nhập và/hoặc tài sản tối thiểu cần thiết là một việc phức tạp. Nhiều quý vị có thể tìm hiểu các phương pháp tính toán chi tiết trong bài viết Yêu cầu về Thu nhập hoặc Tài sản đối với Bản cam kết bảo trợ I-864 của chúng tôi.

Trách nhiệm bảo trợ kéo dài bao lâu?

Người bảo trợ có nghĩa vụ hỗ trợ người nhập cư được bảo trợ cho đến khi họ tích lũy được 40 quý làm việc, hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ, hoặc khi người bảo trợ hoặc người được bảo trợ qua đời, hoặc người nhập cư từ bỏ trạng thái thường trú của họ. Ly hôn không chấm dứt nghĩa vụ bảo trợ của người bảo trợ. Cũng không quan trọng việc người nhập cư có nhận trợ cấp xã hội hay không. Trên thực tế, người bảo trợ có nghĩa vụ phải trả lại các khoản trợ cấp, và nếu họ từ bỏ nghĩa vụ, cơ quan liên bang có thể kiện họ.

Các thành viên hộ gia đình hoặc người bảo trợ chung đã ký mẫu đơn I-864A hoặc I-864 riêng lẻ cũng được yêu cầu bảo trợ cho cá nhân đó. Họ không những phải chịu trách nhiệm liên đới mà còn có thể phải trả toàn bộ số tiền và bị đưa ra tòa nếu không tuân thủ hợp đồng của mình. Điều này có hiệu lực ngay cả khi người bảo trợ chính nộp đơn thỉnh cầu không bị kiện về khoản hỗ trợ đó.

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)