Làm cách nào Kiểm tra Tình trạng Hồ sơ xin Thẻ Xanh?

Cập nhật ngày 10/31/2023

Trên quý vị đã điền xong các mẫu đơn xin nhập cư và thu thập bằng chứng, bước tiếp theo sẽ cần chút niềm tin. Sau khi quý vị nộp đơn xin thẻ xanh, trước tiên quý vị cần chắc chắn rằng Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã nhận đơn đăng ký thường trú nhân của quý vị. Sau đó, quý vị có thể lo rằng các tài liệu trong hồ sơ xin thẻ xanh của quý vị đang bị chất đống ở đâu đó tại trung tâm dịch vụ USCIS và chưa hề được xử lý. May mắn thay, có một số phương pháp hữu ích để quý vị kiểm tra trạng thái hồ sơ thẻ xanh.

1. Cách xác nhận USCIS đã nhận hồ sơ của quý vị

Hầu hết mọi người từng có trải nghiệm xui xẻo khi một bức thư hoặc gói hàng bị thất lạc, và do đó họ muốn đảm bảo rằng một bức thư quan trọng sẽ đến tay người nhận. Có một số cách để kiểm tra xem đơn xin thẻ xanh đã được USCIS nhận hay chưa.

Số theo dõi USPS

Rõ ràng, một trong những cách đơn giản nhất để đảm bảo rằng USCIS đã nhận hồ sơ xin thẻ xanh của quý vị là gửi hồ sơ qua gói Priority Mail của USPS hoặc gửi thư có số theo dõi. Bằng cách này, người nộp đơn có thể kiểm tra với dịch vụ bưu điện để xác nhận việc giao hàng bằng cách sử dụng số theo dõi.

USCIS cũng nhận thư từ các dịch vụ vận chuyển khác, chẳng hạn như FedEx, UPS, và DHL, các dịch vụ này cũng cung cấp các hình thức theo dõi giao hàng riêng.

G-1450, Ủy quyền Giao dịch Thẻ Tín dụng

Đối với một số giao dịch cho đơn xin nhập cư, bao gồm cả đơn xin thẻ xanh, USCIS cho phép người nộp đơn cung cấp số thẻ tín dụng của họ trên Mẫu đơn G-1450 đặt ở đầu hồ sơ khi gửi qua bưu điện. Vì vậy, khi người nộp đơn thấy rằng USCIS tính vào thẻ tín dụng của mình các lệ phí nộp hồ sơ, họ sẽ biết rằng trung tâm dịch vụ nhận được hồ sơ xin thẻ xanh.

Mẫu đơn G-1145, Thông báo điện tử về việc nhận Đơn đăng ký/Đơn kiến nghị

Giống như mẫu đơn G-1450, mẫu đơn G-1145 có thể được đặt ở đầu bộ hồ sơ xin thẻ xanh khi gửi qua bưu điện đến USCIS. USCIS sẽ gửi email hoặc tin nhắn trong vòng 24 giờ sau khi nhận đơn đăng ký hoặc đơn kiến nghị. Hơn nữa, tin nhắn sẽ cung cấp số biên nhận cho người nộp đăng ký/đơn kiến nghị.

2. Kiểm tra Tình trạng Hồ sơ Thẻ Xanh bằng tài khoản myUSCIS

Công dân Hoa Kỳ (USC) và thường trú nhân hợp pháp (LPR) muốn nộp đơn xin thẻ xanh cho thân nhân có thể nộp trực tuyến mẫu đơn I-130. Nộp mẫu đơn I-130 là bước đầu tiên giúp thân nhân người nước ngoài đủ điều kiện nhập cư vào Hoa Kỳ. Để nộp trực tuyến mẫu đơn I-130, trước tiên đương đơn kiến nghị là USC hoặc LPR cần phải thiết lập một tài khoản myUSCIS tại trang web của USCIS. Thông qua tài khoản myUSCIS, đương đơn kiến nghị là USC hoặc LPR có thể kiểm tra trạng thái hồ sơ I-130 của họ, tải tài liệu lên USCIS và gửi tin nhắn hoặc câu hỏi về hồ sơ cho USCIS.

Tuy nhiên, nếu người nộp đơn dự định nộp Mẫu đơn I-130 cùng với Mẫu đơn I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng, thì nên nộp hai mẫu đơn cùng nhau qua bưu điện.

Thật không may, có các danh mục đơn xin nhập cư khác không thể nộp trực tuyến, chẳng hạn như Mẫu đơn I-140, Đơn xin nhập cư cho Người lao động nước ngoài, Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư cho Nhà đầu tư nước ngoài, Mẫu đơn I-360, Đơn xin nhập cư cho con lai, Người góa bụa, hoặc Người nhập cư đặc biệt. Do đó, người nộp đơn không thể kiểm tra tình trạng hồ sơ cho những đơn xin nhập cư thông qua tài khoản myUSCIS.

3. Kiểm tra Tình trạng Thẻ Xanh thông qua Dịch vụ Trực tuyến của USCIS

Những người không có tài khoản myUSCIS vẫn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ thẻ xanh bằng cách sử dụng số biên nhận thông qua dịch vụ trực tuyến của USCIS. Số biên nhận được ghi trên một số tài liệu nhập cư.

Nếu người nộp đơn xin thẻ xanh đã nộp Mẫu đơn G-1145, thì USCIS sẽ gửi tin nhắn hoặc email cho biết số biên nhận của họ. Nếu không, người nộp đơn sẽ nhận một Giấy Thông báo công việc I-797C qua bưu điện (hoặc trong tài khoản myUSCIS nếu đã nộp đơn trực tuyến) có ghi số nhận bao gồm 13 chữ số. Người nộp đơn có thể nhập số này vào trang web của USCIS để kiểm tra tình trạng hồ sơ của các đơn xin thẻ xanh.

Người nộp đơn cũng có thể thiết lập tài khoản USCIS chỉ để kiểm tra trạng thái hồ sơ kiểm tra (xem tài khoản ví dụ bên dưới) tại trang web của USCIS. Sau khi thiết lập, người nộp đơn nên thêm tất cả số biên nhận cho các đơn vào tài khoản này và kích hoạt thông báo qua email và/hoặc tin nhắn. Bằng cách này, khi USCIS có bất kỳ thông tin cập nhật về đơn, người nộp đơn sẽ tự động nhận email hoặc tin nhắn thông báo. Đôi khi, chức năng thông báo email hoặc tin nhắn không hoạt động bình thường. Nhưng dù sao đi nữa, USCIS sẽ gửi cho người nộp đơn một Giấy thông báo hành động I-797 qua bưu điện (hoặc trong tài khoản myUSCIS nếu đã nộp đơn trực tuyến) khi có bất kỳ thông tin cập nhật nào cho đơn. Phương pháp kiểm tra tình trạng hồ sơ này cũng phù hợp cho các loại đơn khác nộp đến USCIS.

USCIS Check Case Status Account
Tài khoản Kiểm tra Trạng thái trên trang web USCIS


4. Kiểm tra Tình trạng hồ sơ bằng cách gọi cho USCIS

Người nộp đơn luôn có thể gọi USCIS qua số 800-375-5283 để kiểm tra tình trạng hồ sơ mà họ đã nộp đến USCIS. TTY (thiết bị thoại văn bản) cho người điếc, khiếm thính, hoặc khiếm khuyết về nói là 800-767-1833. Họ nên chuẩn bị sẵn Giấy Thông báo Hành động I-797C và một cây bút trong tay khi gọi điện. Nếu họ không thông thạo tiếng Anh, họ nên nhờ thông dịch viên hỗ trợ khi gọi điện cho USCIS.

5. Gửi Yêu cầu điều tra Hồ sơ cho USCIS

Nếu quý vị cảm thấy mình đã đợi thẻ xanh quá lâu, có lẽ quý vị nên kiểm tra thời gian xử lý trung bình dành cho loại đơn của quý vị, bất kể quý vị đã nộp đơn I-140, I-130, I-485, hoặc một số loại đơn khác.

Khi quý vị kiểm tra trạng thái hồ sơ và thấy rằng hồ sơ chưa được xử lý, quý vị có thể gửi yêu cầu điều tra hồ sơ để thúc bách USCIS xử lý đơn đăng ký của quý vị nếu đang đợi xử lý đơn lâu hơn khung thời gian thông thường. Tuy nhiên, nếu quý vị đã nhận Yêu cầu cung cấp bằng chứng hoặc thông tin cập nhật về tình trạng hồ sơ của quý vị trong 60 ngày qua, nghĩa là hồ sơ của quý vị không nằm ngoài thời gian xử lý thông thường.

Nếu thích sử dụng điện thoại thay vì truy cập trực tuyến, quý vị cũng có thể cân nhắc gửi yêu cầu điều tra hồ sơ bằng cách gọi cho Trung tâm Liên lạc của USCIS. Quý vị có thể liên lạc với họ bằng cách gọi số (800) 375-5283 (TTY: 800-767-1833).

6. Kiểm tra tình trạng thẻ xanh với NVC

Sau khi người đang sống ở nước ngoài được chấp thuận đơn xin thẻ xanh, USCIS sẽ chuyển hồ sơ này đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để xử lý lãnh sự. Người nộp đơn lúc này sẽ tiếp tục quy trình xin thẻ xanh bằng cách nộp Mẫu đơn DS-260 trực tuyến. Ở giai đoạn này, đơn xin thẻ xanh sẽ được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xử lý. NVC là một trong những cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

NVC sẽ thông báo cho người nộp đơn về tình trạng hồ sơ của họ thông qua địa chỉ email được liệt kê trong mẫu đơn xin nhập cư của họ và/hoặc mẫu đơn DS-260. Nếu người nộp đơn quên ghi địa chỉ email hoặc muốn đổi sang địa chỉ email mới, họ có thể cung cấp hoặc cập nhật địa chỉ email của mình thông qua Ask NVC.  Họ cũng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ thông qua Ask NVC.  Sau khi người nộp đơn xin thẻ xanh có mặt tại buổi phỏng vấn visa nhập cư ở lãnh sự quán Hoa Kỳ, họ có thể  kiểm tra tình trạng visa nhập cư để tìm hiểu xem họ đã được viên chức cấp visa nhập cư thành công hay không.

Đối với những người đã sống ở Hoa Kỳ, họ có thể đủ điều kiện nộp Mẫu đơn I-485 tại Hoa Kỳ và đợi nhận thẻ xanh. USCIS không có tùy chọn nộp Mẫu đơn I-485 trực tuyến, nhưng người nộp đơn có thể kiểm tra tình trạng Mẫu đơn I-485 thông qua các phương pháp nêu trên.

Quý vị không chắc mình có đủ điều kiện nộp đơn I-485 xin thẻ xanh hay không? Quý vị có thể miễn phí kiểm tra khả năng đạt điều kiện thông qua DYgreencard.com mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Khi đã sẵn sàng, chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị thực hiện từng bước trong quy trình nộp đơn I-485. Bắt đầu ngay!

DYgreencard - Luật sư nhập cư, giá cả phải chăng.

Để biết thêm các chủ đề liên quan, vui lòng nhấp vào mục Tài nguyên Nhập cư.

(Bn quyn ca DYgreencard.com. Bt k ni dung nào đưc sao chép hoc phân phi t DYgreencard phi đưc đánh du bng câu “sao chép hoc phân phi t DYgreencard.com”.)